Povodně

  imgres

Tak nám příroda nadělila krásnou sněhovou nadílku, která tady už dloouho nebyla. Je to prima lyžovačka, sáňkování, koulování, stavění sněhuláků a tak podobně. Jenže jak je již zvykem příroda musí mít pořád něco extra, takže nemůže jen tak foukat vítr, hned musí být orkán, nemůže jen tak chumelit, hned musí být kalamita no a opačně?

Prostě ono to nemůže jen tak zpozvolna odtát, hned se musí oteplit na krátký rukáv a sníh se začne měnit v obrovské množství vody, které nám přidělává jen samé starosti no co si budeme povídat. V současné době nám zase příroda nadělila mnoho deštů a hladiny řek stoupají. Proto jsem se zde snažil ve stručnosti napsat pokud by jste se stali svědky nebo účastníky mimořádné události jako jsou např. povodně jak se v dané situaci zachovat.

Jak se chovat před v průběhu a po povodních

Definice: Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Hlavní příčiny povodní

 • Monzunové deště ve světě – mohou způsobit ničivé povodně v některých rovníkových zemích.
 • Hurikány mají množství různých vlastností, které spolu mohou způsobit ničivé povodně. Jedna z vlastností je výška vln až do výšky 8 metrů. Tu způsobuje přední okraj hurikánu, při pohybu z moře na pevninu. Další je velké množství dešťových srážek spojených s hurikány. Oko hurikánu má extrémně nízký tlak, a vlivem toho, moře může vystoupit o několik metrů v oku bouřky. Tento typ pobřežní povodně se vyskytuje např. v Bangladéši pravidelně.
 • Rychle tající sníh,déšť apod. – i těmito vlivy jsou způsobeny velké škody. Většina řek a potoků, které protékají přes relativně rovinatou krajinu, se rozvodní do širokých zátopových území. Pokud prudký déšť nebo rychle tající sníh způsobí zvýšení hladiny toku, tok se vylije ze svého řečiště. Při tání sněhu, může být zvýšený průtok zkomplikovaný např. zanesením koryta ledovými krami, nebo nánosy, které s sebou strhne proud vody (kmeny větve a jiné nečistoty).

Dělení povodní z hlediska Zákona o vodách

 • Přirozené povodně – povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě.
 • Zvláštní povodně – povodně, jež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku.
 • images

Jak se chovat

Před povodní

 • Je dobré vědět o místě, které i v případě povodně nebude zatopeno a kam se můžete eventuelně uchýlit.
 • Pokud to situace dovoluje mějte připravený nějaký dopravní prostředek (automobil, motocykl apod.). Doplňte nádrž pohonnými hmotami pro případ rychlé evakuace.
 • Uzavřete přívod vody, plynu a elektřiny, uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech, kotlích atd..
 • Zabezpečte domácí zvířata, popřípadě je zajistěte k následné evakuaci nebo jim umožněte opuštění z objektů např. stájí, chlívů apod..
 • Stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů ze zaplavených do výše položených míst.
 • Připravit si evakuační zavazadlo.
 • Zabezpečte byt, dům nebo přilehlé objekty vám patřící.
 • Po celou dobu události sledujte informační média!!! (rádio, televize, místní rozhlas).
 • Řiďte se dle informací příslušných orgánů, které jsou určeny k řešení mimořádné události.
 • Vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov a kanalizačních vpustí.

Při povodní

 • Pokud to okolnosti dovolují okamžitě opusťte zasažené místo událostí a snažte se shromáždit na evakuačním místě, které bylo určeno orgánem řešícím tuto událost.
 • S sebou si berte jen nejdůležitější osobní věci a *evakuační zavazadlo.
 • Pokud se nelze dostat z postiženného místa, pokuste se přemístit do vyvýšených míst a vyčkejte příjezdu záchranných složek.
 • Snažte se být maximálně viditelní tzn. reflexní oblečení, světelná signalizace, atd..
 • Dbejte pokynů záchranných složek IZS nebo pověřených suběktů řešením mimořádné události!!!

Evakuační zavazadlo

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

*Evakuační zavazadlo: je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné.

Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace) se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné).

Vybavení evakuačního zavazadla

 • Jídlo a pití + nádobí cca na 3dny. Pokud máte speciální dietní program např. bezlepkovou dietu jídlo sebou. Na evakuačních místech se vám výjde vstříc jen v omezeném množství. Myslete i na svého mazlíčka pokud ho sebou máte (konzerva, granule).
 • Cennosti a dokumenty.
 • Léky a hygiena.
 • Oblečení a vybavení pro přespání.
 • Přístroje, nástroje a zábava (příruční rádio, svítilna se zdrojem, mobil s nabiječkou, nůž, šicí potřeby, společenská hra na vyplnění volného času (hlavně pro děti).

Pravidla základní hygieny

Mytí rukou

Myjte si pečlivě a často ruce! Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.

Pitná voda

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!

Voda z vlastní studny: Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, a máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „pitná voda“ (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut ), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody.Základní postup při sanaci zatopených studní je následující:

Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup

 • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.
 • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušším způsobem kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde k vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky ( např. kartáčem ) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
 • Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody) pracujte v gumových rukavicích!
 • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu odčerpat.
 • Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně důkladně propraný starý.
 • Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.
 • Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO.Při provádění dezinfekce respektujete návod na použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní do 80 do 120 cm ) na 1 m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA.Celkové množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte působit alespoň 8 hodin.
 • Teprve po provedené desinfekci je možno odebrat vzorek k provedení laboratorní kontroly.

Potraviny

Zaplavené zemědělské plodiny

 • Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 • Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
 • Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném omytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny – nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem!!! s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte.

Konzervy

 • odstraňte nálepku,
 • umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem,
 • umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.

Likvidace konzervy

 • obsah konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen,
 • suchý obsah je zvlhlý,
 • obal je silně pomačkán – není jistota, zda je obal opravdu neporušen,
 • znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí.

Likvidace chlazených nebo mražených jídel

 • chlazené potraviny vyly ponechány nad teplotu 6°C déle než 4 hodiny,
 • mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny,
 • jeví jakékoli odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

Jaké potraviny zlikvidovat

 • otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou,
 • neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskového papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky,
 • sáčková balení koření, bylin, čaje,
 • mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlících,
 • všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a nepoškozené např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.
 • všechny potraviny neuzavřené hermeticky,
 • balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Po povodni

Zásady likvidace následků povodní v domech a bytech

Zásady vysoušení – udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří. Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje. Buďte opatrní při používání benzinových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý).

Úklid desinfekce – odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním. odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál tapety a vše, co samo odpadává např.omítky Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu.

Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.

Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2% roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použít SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody). Nechejte působit 30 minut nebo zaschnout. Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky. Všechny dutiny ve zdi a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny.

Desinfekce obpadů a žump – použijte 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO. K dezinfekci odpadu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1m3 obsahu žumpy. Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Pokud si na toto netroufáte obraťte se na specializovanou sanační firmu.