Údržba komínů

                                                  Údržba komínů

img.obrazkyimg.obrazky

Nové nařízení vlády 91/2010 Sb.

Od 1.1.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která nahrazuje vyhlášku 111/1981 sb. Nová vyhláška ke stažení zde.

Komíny a kouřovody, které musí za všech okolností zajistit bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší, náleží k jedné z nejvíce namáhaných částí staveb. Proto je nezbytné provádět jejich pravidelnou kontrolu a odstraňovat případné závady. Pokud nejsou spalinové cesty pravidelně udržovány, dochází ke snižování účinnosti spalování u připojených spotřebičů, což má následně vliv i na zvýšenou spotřebu paliva. Mnohem závažnější skutečností však je, že nekontrolované a neudržované spalinové cesty mohou ohrozit zdraví a životy osob a požární bezpečnost staveb.

Povinnost provádět pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu komínů je stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 111/81 Sb., o čištění komínů. Vyhláška by měla být v nejbližší době nahrazena novým předpisem, který by lépe reagoval na technický vývoj v oblasti spotřebičů paliv, změny v jejich provozování a v organizaci kominických služeb. V současné době však stále platí, že v případě jakékoliv mimořádné události, která má za následek poškození zdraví či smrt obyvatel oxidem uhelnatým, příp. požár objektu, je v soudním řízení požadován doklad o řádném plnění povinností stanovených právě vyhláškou č. 111/81 Sb.

Za povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 111/81 Sb. zodpovídal do roku 1996, kdy bylo kominictví koncesovanou živností, kominík, jemuž byla koncese i s příslušným rajónem přidělena. Po roce 1996 bylo kominictví převedeno mezi živnosti vázané a s touto změnou byly tyto povinnosti převedeny na majitele objektu, případně provozovatele spalovacích zdrojů. Ti jsou povinni zajistit řádnou kontrolu a čištění komínů v termínech dle citované vyhlášky, obvykle prostřednictvím vyučeného kominíka. Při čištění kominík kontroluje technický stav komínů, požární bezpečnost a jeho funkci. Každé čištění komínů a kouřovodů je nutné mít od kominíka potvrzené. V současné době určuje vyhláška četnost prováděných kontrol u spotřebičů na tuhá paliva 6 x ročně (1x ročně se vybírají saze), u spotřebičů na kapalná a plynná paliva do jmenovitého výkonu 50 kW 2x ročně a nad 50 kW 4x ročně. U objektů určených pro rekreaci se kontrola a čištění spalinových cest provádí nejméně 1x ročně. V nově připravovaném předpisu, který by měl vyhlášku č. 111/81 Sb. nahradit, se počítá se snížením četnosti prováděných kontrol, zejména u spotřebičů na plynná paliva.

Certifikovaná a kvalitně provedená komínová konstrukce, která je používána v souladu se zatříděním výrobce a na kterou je připojen odpovídající spotřebič paliv, by neměla po zimním období vykazovat žádné technické závady. Platí to zejména pro systémové vícevrstvé komíny (keramické nebo kovové), které jsou provedeny v souladu s návody výrobce, s použitím všech předepsaných dílů a za předpokladu, že jsou správně používány a pravidelně čištěny.

Přesto by se nemělo rozhodně podceňovat čištění a kontrola komínů od spotřebičů na tuhá paliva. Při neodborném topení nebo při používání nevhodného paliva může dojít k zadehtování komínových průduchů. V případě následného vznícení dehtů vznikají v komínovém průduchu teploty až okolo 1000 o C, takže se výrazně zvyšuje nebezpečí požáru budovy. Kromě toho dochází při vyhoření komínu velmi často k popraskání komínové vložky nebo pláště komínu. Důležitý je rovněž výběr sazí z průduchu komína tak, aby nedošlo k ucpání sopouchu a tím k vnikání spalin resp. nebezpečného CO do prostoru objektu. Větší problémy se dají očekávat u komínů jednovrstvých, vyzděných z cihel. Těmto komínům je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože jsou zejména v půdním prostoru a v části nad střešní rovinou objektu velmi namáhané. Nejedná se pouze o namáhání účinky spalin, ale rovněž o namáhání vlivy povětrnosti. U komínového zdiva dochází po určité době k degradaci spojovací malty a někdy i k rozpadu cihel. Komín je proto nutné po zimě prohlédnout s větší důkladností. Při vybírání sazí z půdice průduchu je potřeba zjistit, zda není v sazích obsažen písek z omítky nebo z malty nebo dokonce drobná cihelná suť. Je nutné prohlédnout zdivo nad střechou, zda nevypadává malta ze spár nebo se neodlupují čílka cihel. Rovněž je také třeba zkontrolovat betonovou krycí desku komínu. Komínové zdivo je nutné opravovat okamžitě po vzniku závady, zanedbáním údržby může dojít až k havarijnímu stavu komínového zdiva a k pádu jednotlivých cihel nebo dokonce celé nadstřešní části komínu ze střechy budovy. V případě opakování závady by se mělo přistoupit k celkové, systémové rekonstrukci spalinové cesty spočívající např. v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z keramických nebo kovových materiálů.

Komíny spotřebičů na plynná příp. kapalná paliva, které by již v současné době měly být vždy vícevrstvé (s keramickou, kovovou nebo plastovou komínovou vložkou), se také musí pravidelně kontrolovat. Zejména u ohebných hliníkových komínových vložek se poslední dobou ukazuje, že jejich materiál v důsledku působení kondenzátů spalin degraduje a může tak docházet až k proděravění či rozpadu vložky. V místě poškození vložky pak dochází k pronikání kondenzátů spalin do pláště komína, narušování komínového zdiva a vytváření dehtových skvrn na plášti komínu. V důsledku narušení komínového zdiva se zvyšuje nebezpečí ucpání sopouchu padající sutí. K ucpání sopouchu může dojít i pádem uhynulého ptactva. V obou případech je výsledkem zamezení odvodu spalin komínovým průduchem a k jejich pronikání do prostoru s nainstalovaným spotřebičem, kde dochází k ohrožení osob oxidem uhelnatým obsaženým ve spalinách.

Z předchozích řádek vyplývá, že kontrola, čištění a údržba komínů by se rozhodně neměla podceňovat. O její důležitosti svědčí i statistiky požárů zapříčiněných komíny a to ať už v důsledku špatné konstrukce komínů nebo zanedbáním jejich údržby, či počet otrav unikajícím oxidem uhelnatým. V posledních pěti letech je ročně evidováno v průměru 350 – 400 požárů s celkovou škodou cca 30 – 50 mil. Kč a počet smrtelných nehod je rovněž alarmující.

Kontrola a čištění komínů, na první pohled jednoduchá činnost, je na straně jedné naprosto opomíjena a majitelé ji nezajišťují, na straně druhé svádí ke kutilství a svépomoci. To je částečně umožněno i prodejem kominických strojků, štětek apod. v běžných obchodech. Přesto nelze než doporučit, aby tato činnost byla svěřena kominíkům, kteří jsou vyučení, procházejí pravidelnými školeními a mají bohaté zkušenosti. Navíc doklad o provedeném čištění a kontrole komínů vystavený kominíkem je zárukou, že tato činnost byla provedena v souladu s platnou vyhláškou č. 111/81 Sb. o čištění komínů, a že za ni kominík přebírá plnou právní odpovědnost.