Historie sboru

Hasičský sbor v Krásné – Mohelnici byl založen v roce 1935, když předtím byly v pobeskydské oblasti ustaveny dobrovolné sbory v Morávce (1896), Janovicích (1906), Raškovicích (1913), Skalici (1914) a po první světové válce ve Vyšních Lhotách (1925), Nižních Lhotách (1926) a na Lubně (1930).

Chceme-li stručně zmapovat dobu trvání našeho hasičského sboru, musíme se vrátit o mnoho let zpět.

Psal se rok 1930, neděle 17. června. Jejich cílem bylo založit Sbor dobrovolných hasičů v Krásné. Z 30 přítomných se do sboru přihlásilo 26 občanů. Byl vytvořen prozatímní výbor, do jehož čela (jako předseda) byl zvolen Jan Adámek, tehdejší starosta obce Krásná. Náměstkem, se stal Jan Matera, velitelem a jednatelem v jedné osobě Leopold Majer, správce školy a pokladníkem Jan Toman (tč. již Mohelničan). Protože všichni tito členové bydleli na Dolní Krásné, konala se 16. srpna schůze v hostinci u Tomanů, aby se mohli přihlásit i občané z Mohelnice. Bylo jich 16.

Při 1. valné hromadě byl zvolen první řádný výbor, složen podle počtu členů z obou částí Krásné. Z celkového členstva se vytvořily 2 čety pod vedením jednoho velitele:

  1. četa – Krásná
  2. četa – Mohelnice

Tento stav trval až do roku 1935, kdy byl 12. dubna založen samostatný Sbor dobrovolných hasičů v Krásné-Mohelnici. Důvodem k rozdělení byla značná rozlehlost obce, nemožnost dobrého spojení (neexistovala hromadná doprava) a s tím spojená různá nedorozumění, obtížné svolávání schůzí a cvičení.Majetek sboru byl rozdělen na dvě části. Hlavní starostí bylo postavení hasičské zbrojnice. Po neúspěšném jednání s lesní správou a obecním úřadem pronajal zdarma, a později daroval pozemek pro stavbu zbrojnice bratr Ignác Štefek. Se stavbou bylo započato v roce 1936 a byla ukončena v roce 1937, kdy byla 8. srpna slavnostně odevzdána svému účelu.

Potřebné peníze byly opatřeny půjčkou – 5.000 zapůjčil bratr Rudolf Kozel, 8.000 spořitelna. Ručiteli byli manželé Pajurkovi, Škapovi a Vávrovi rukou společnou a nerozdílnou. Byla také uspořádána sbírka mezi občany, která vynesla 1.800 korun. V té době byl ustaven 14 členný ochotnický kroužek, který výtěžky ze svých vystoupení pomáhal splácet dluh. Další finanční prostředky na splacení dluhu a zakoupení výstroje byly získávány z výtěžků různých zábavných akcí.

Koncem roku 1938 prožíval sbor všechny těžkosti, valící se na náš stát, ale ve své práci neochaboval ani v době nacistické okupace. Podle nařízení ministerstva vnitra přešla v roce 1942 majetkové předměty sboru do majetku obce. Tím také přešla na obec starost o vybavení sboru. Rokem 1945 se rozproudil i ve sboru nový ruch činnosti. Stav členské základny byl však poznamenán odchodem některých členů do pohraničí nebo do města.

V roce 1950 se přistoupilo k opravě hasičské zbrojnice. Po třech létech čekání obdržel hasičský sbor 3. ledna 1950 novou motorovou stříkačku. Jelikož byla stavěna na způsob vlečného vozu, bylo 16. května t.r. od Františka Rožnovského z Místku zakoupeno auto značky “Tatra”

1951 – dochází k reorganizaci hasičstva v celé republice. Dobrovolný hasičský sbor je přejmenován na Místní jednotu Československého svazu požární ochrany. Název hasič se mění na označení požárník. Výroční valná hromada dostala název výroční členská schůze.

1955- přichází nařízení, aby oba krásenské sbory byly spojeny. Okresní výbor ČSPO žádost o ponechání původního stavu však vyřizuje kladně a vše zůstává při starém.

1956 – je sestaveno první družstvo pro požární soutěž

1961 – bylo rozhodnuto, aby stará ruční stříkačka, uložena u občana Kniezka na Zlatníku byla k dispozici pro potřeby horního konce naší obce.

1963 – započala přístavba garáže u požární zbrojnice.

1964 – byla zakoupena PS-8 – nová motorová stříkačka, která si vyžádala nový způsob obsluhy i nový způsob zásahu při požáru

1969 – na pozemku na řečišti v “Haťoku”, který požárnímu sboru zdarma přenechali jeho majitelé manželé Hrtoňovi, byla postavena výletní bouda. Stavba si vyžádala 247 pracovních hodin a za potřebný materiál, úpravu terénu, oplocení a různé se z požární pokladny vyplatilo 13.220 Kč.

1985 – hasičská zbrojnice – opravena elektroinstalace, podlaha a fasáda, natřena střecha, okna a dveře.

– výletiště – postaveno kryté podium pro hudebníky

1989 – výletiště – rozšířeno osvětlení, opraveny vrata na podiu pro hudebníky, opravena elektroinstalace.

1994 – obec Krásná začátkem roku zakoupil pro potřebu našeho sboru nové hasičské auto Pragu V3S. Nové vozidlo muselo být opraveno a upraveno, jednak aby vyhovoval jeho technický stav, jednak aby vyhovovalo potřebám hasičského sboru.

2001 – provedena obměna výstroje zásahové jednotky – obcí Krásná byly zakoupeny hasičské přilby a pracovní oděvy.

2003 – výletiště – opraven plot, hlavní přívod elektřiny, včetně opravy vedení k podiu, rekonstrukce tanečního parketu.

2004 – obec Krásná zakoupila pro potřeby Sboru terénní automobil Nissan Patrol. Původní vozidlo nebylo způsobilé pro přepravu osob.

2005 – hasičská zbrojnice dostala nový kabátek – nátěr fasády.

– výletiště – proběhla úplná rekonstrukce sociálního zařízení a několik podstatných úprav hlavní boudy.